Beperken van risico

Onze adviseurs zijn actief in het managen van risico’s

Omdat zij eigenaarschap voelen over het door hen beheerde vermogen stellen zij transparantie naar u toe zeer op prijs. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

 • Wij streven naar een zo goed mogelijk portefeuillerendement bij minimalisatie van risico op verlies.
 • Wij hanteren een actief beleggingsbeleid (gericht op diversificatie, risicospreiding, open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen – en producten).

 • De aan u gekoppelde vermogensbeheerder of beleggingsadviseur beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. U staat direct in contact met de adviseur die zorgt voor de invulling van uw portefeuille.

 • De keuze, in welke beleggingsinstrumenten we voor u investeren (zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen) en in welke regio’s (Stroeve Lemberger belegt wereldwijd) staat centraal in ons beleggingsbeleid.
 • Per risicoprofiel wordt een lange termijn strategische weging in de verschillende instrumenten vastgesteld. Vervolgens wordt op basis van macro/monetaire ontwikkelingen en kapitaalbewegingen (flow of funds) een tactische visie gedestilleerd ten aanzien van het over- en onderwegen van beleggingsinstrumenten en regio’s. Vanuit het oogpunt van risicomanagement zijn er per categorie maximale wegingen geformuleerd.
 • Stroeve Lemberger hanteert bij de selectie van beleggingsfondsen als algemeen uitgangspunt dat de kansen op outperformance van een actief beheerd beleggingsfonds moeten opwegen tegen de additionele kosten boven die van een fonds dat een markindex repliceert. De selectie van actieve beleggingsfondsen geschiedt via een vaste procedure met vaste criteria (zoals bull- en bearmarket alpha, informatieratio, omvang, positiekwartiel, reputatiebeheerder, continuïteit). Daarnaast kan in een breed indexfonds belegd worden om snel in – en uit de markt te kunnen stappen in het kader van de tactische asset allocatie. Om een specifieke positie te nemen kan tevens in factorfondsen of sector ETF’s belegd worden. Wij beleggen niet in actieve fondsen die naar onze mening (te) dicht bij een marktindex aansluiten.
 • Bij de bottom-up selectie van individuele aandelen ligt de nadruk op valuebeleggen, waarbij dividend (dividend discount model) een belangrijke rol speelt. Naast onze eigen capaciteiten bouwen wij op kennis van Financiële Diensten Amsterdam, waar circa 25 analisten zich volledig met de inhoudelijke analyse van grotere Europese en Amerikaanse bedrijven bezighouden. Bij de aankoopbeslissing kan timing op basis van technische analyse worden meegewogen.

 • Wekelijks komt de beleggingsvergadering van Stroeve Lemberger bij elkaar, waarin alle vermogensbeheerders- en adviseurs participeren. De vergadering wordt voorbereid door de afdeling beleggingsstrategie, die onderzoek doet naar de onderwerpen die op dat moment van belang zijn. Stroeve Lemberger heeft toegang tot de research van veel grote Europese en Amerikaanse huizen. De vergadering verkrijgt daarnaast zijn input uit diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (beleggen we in aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering. Uw eigen beheerder/ adviseur vertaalt vervolgens de besluiten van de beleggingsvergadering op maat naar uw portefeuille.

 • Wij beleggen wereldwijd in financiële instrumenten. Aangezien de klant centraal staat en wij performance en maatwerk willen leveren, worden niet snel op voorhand zaken uitgesloten. Wel kennen wij onze eigen beperkingen. Bijvoorbeeld, wij hebben niet de kennis en kunde in huis ten aanzien van de selectie van individuele aandelen in Emerging Markets. Het beleggen in deze landen zal dus geschieden in beleggingsfondsen/ ETF’s en niet in individuele aandelen.
 • Voorts vinden wij liquiditeit en verhandelbaarheid van groot belang bij de selectie van beleggingen die wij in de portefeuilles van onze cliënten opnemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij niet direct investeren in onroerend goed of private equity, aangezien dergelijke beleggingen niet op zeer korte termijn te gelde te maken zijn. Ook het beleggen in instrumenten met leverage, of beleggen met geleend geld, zit niet in de genen van Stroeve Lemberger. Vermogensbehoud staat immers voorop.

 • Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie). Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta’s en het gebruik van geleend geld?
 • Bij de opbouw van de beleggingsportefeuille bij Stroeve Lemberger wordt de algemene beleggingsvisie van het huis, zoals die wordt geformuleerd in de wekelijkse beleggingsvergadering, gecombineerd met de uitgangspunten en afspraken die met een individuele cliënt worden gemaakt. Ieder risicoprofiel kent een strategische (= lange termijn) asset allocatie. Deze allocatie combineert posities in categorieën als aandelen EMU, aandelen Europa, aandelen VS, aandelen Emerging Markets, staatsleningen, bedrijfsobligaties etc. Met de tactische allocatie wordt actief de visie van het asset allocatie-comité tot uitdrukking gebracht. Daarbij zijn er limieten over de mate waarin de tactische allocatie af kan wijken van de strategische allocatie.
 • Daarnaast zijn er verschillende overige beperkingen, bijvoorbeeld dat voldoende spreiding in de portefeuilles wordt aangebracht, of dat bepaalde beleggingen, die wij niet geschikt achten voor particuliere beleggers, niet worden aangekocht.
 • Wij dekken het valutarisico in de portefeuilles niet structureel af. De aandelen waarin wij beleggen zijn zelf vaak wereldwijd gespreid en de valuta heeft dan in belangrijke mate het karakter van rekeneenheid. De nadruk in de obligatieportefeuilles ligt sterk op het beleggen in euro. Wel kunnen, in het kader van de tactische visie, tijdelijk instrumenten met een valuta-afdekking in de portefeuilles worden opgenomen.
 • Het verschil in opbouw tussen een beheer- en adviesportefeuille ligt voornamelijk in de rol van de cliënt zelf. In het geval van vermogensbeheer heeft Stroeve Lemberger het mandaat om zelf, dus zonder ruggespraak, in de portefeuille te muteren. Bij advies geschieden mutaties in goed overleg. Zowel cliënt als adviseur komen met ideeën, waarbij het uiteindelijk de cliënt is die finaal beslist.

Voor iedere nieuwe cliënt wordt op maat een scenario-analyse gemaakt om u inzicht te geven in de kans dat u uw doelen bereikt

Uitspraken over te verwachten rendementen en risico’s

Hoe maken wij de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Voor iedere nieuwe cliënt wordt op maat een scenario-analyse gemaakt om u inzicht te geven in de kans dat u uw doelen bereikt, die u met uw beleggingsportefeuille heeft gesteld. Belangrijke variabelen bij deze risico/ rendementsafweging zijn het beginvermogen, het doelvermogen, de beleggingshorizon, de stortingen en onttrekkingen, de verwachte rendementen en het risico. Ook de afweging tussen sparen en beleggen komt daarbij aan de orde. De rendementen die wij in het scenario-analyse-model hanteren, zijn gebaseerd op de rendementen waarmee ook pensioenfondsen rekenen. Risico wordt gemeten met standaarddeviaties (fluctuaties in de beleggingsrendementen) die de gedragstoezichthouder (Autoriteit Financiële Markten) heeft voorgeschreven bij de berekening van de risicowijzer.

 • De risicowijzer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebaseerd op het risico van de verschillende beleggingscategorieën, op basis van historische standaarddeviaties en correlatiecoëfficiënten. Vrij vertaald, de risicowijzer van de AFM kijkt naar de beweeglijkheid van beleggingsrendementen in het verleden, gecorrigeerd voor de risicoreductie door diversificatie over verschillende beleggingsinstrumenten. Iedere belegging in uw portefeuille wordt in één van die categorieën ingedeeld. De risicowijzer van de AFM wordt informatief gehanteerd.
 • De Stroeve Lemberger risicowijzer kent aan iedere individuele belegging in uw portefeuille een risicopercentage toe. Het risicopercentage wordt vastgesteld op basis van door ons vast omschreven bepalingen met als doel het inschatten van het (toekomstige) risico van de ingezette beleggingsinstrumenten. Dit betreft dus geen statische maar een meer dynamische aanpak. Ieder risicoprofiel kent contractueel een maximum risicopercentage.

 • Bijvoorbeeld, het risicopercentage van een aandeel is altijd 100%, voor een convertible is dit 50% en een obligatie die niet in euro luidt krijgt een risicopercentage van 25%. Dit betekent dat bij iedere portefeuillemutatie een afweging wordt gemaakt over het risicobudget van uw beleggingsportefeuille. Weegt het te verwachten rendement (na kosten) op tegen het risico dat met deze specifieke belegging gelopen wordt.
  In de kwartaalrapportage is een overzicht opgenomen over beide manieren van risicometing.

Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

 • Stroeve Lemberger stelt de cliënt centraal. Dit betekent dat de beoordeling van de resultaten allereerst gerelateerd kan worden aan de vraag of de doelstelling die de cliënt met beleggen heeft, bereikt wordt. Bijvoorbeeld, u wilt over 10 jaar met pensioen en er is berekend dat uw vermogen op dat moment een bepaalde omvang moet hebben. In hoeverre lijkt dit nu haalbaar en zijn we op de goede weg?

 • Jaarlijks evalueren wij met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met de doelstelling die u heeft geformuleerd. We bezien of er aanpassingen in de beleggingsstrategie, dan wel in de doelstellingen nodig zijn. Ook een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden kan hier invloed op hebben.
 • Voorts dient een oordeel gevormd te worden over de selectie van de beleggingsinstrumenten die uw beheerder/ adviseur maakt bij de invulling van uw portefeuille. Hij zal moeten aantonen dat er (over een reeks van jaren) toegevoegde waarde wordt geleverd.
 • Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt u een rapportage met daarin een overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuille. In deze rapportage treft u een tabel aan, waarin de performance van de verschillende aandelenbeurzen, obligatiemarkten en andere beleggingsinstrumenten is opgenomen. Dit geeft u als cliënt inzicht in de performance van de portefeuille in relatie tot een marktgemiddelde. U kunt de performance van iedere regel in de portefeuille dan vergelijken met het relevante marktgemiddelde. Uw beheerder/ adviseur kan hierop, indien gewenst, een toelichting verstrekken.

Naamloos document

Disney+ werft minder abonnees dan verwacht

Moeten Techbedrijven opgesplitst worden?

Beurstalk: Valse noot voor Universal

BNR Beleggerspanel over SPAC’s

Slecht beursdebuut van Robinhood

Is de spac een blijvertje?

BNR Beleggerspanel 10 november

Amerikaanse verkiezingen

De ene ETF is de andere niet

American Water Works (AWK)

Waar zit het houvast?

Doen wat nodig is…

Big data en Artificial Intelligence

Themabijeenkomst ‘Water’

Trump haalt Powell’s verzekering onderuit

Hulp nodig of vragen?

of bel ons +31 (0)294 492 592