27 oktober 2020
Door: David van der Zande

The best way to predict your future is to create it.”

Dit is één van de uitspraken van Abraham Lincoln, de 16e president van de Verenigde Staten. Op dinsdag 3 november gaan de Amerikaanse burgers voor de 59e maal naar de stembus om te kiezen wie de komende jaren de president zal zijn. Dit jaar nemen Joe Biden en zittend president Donald Trump het tegen elkaar op. Tegelijkertijd met de presidentsverkiezingen worden het Huis van Afgevaardigden en een deel van het Congres opnieuw gekozen.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen trekken altijd veel aandacht, wat gegeven de omvang van het land en de rol van Amerika op het politieke wereldtoneel niet vreemd is. Bovendien is de Amerikaanse economie nog steeds de grootste economie ter wereld. Momenteel hebben de Verenigde Staten een president die vaak de aandacht trekt door zijn non-conformistische manier van handelen. Gedurende zijn presidentschap heeft Trump ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten veel meer gericht zijn op het verdedigen van eigen, veelal economische, belangen. Het land is verwikkeld in een handelsoorlog met China en de relaties met diverse landen en intergouvernementele organisaties, zoals de NAVO en WHO, zijn in de afgelopen jaren bekoeld. De relatie met de pers is verslechterd en daarnaast bemoeit Trump zich actief met specifieke sectoren en bedrijven, getuige ook de recente ontwikkelingen rondom ByteDance, het bedrijf achter TikTok. Nog niet zo lang geleden werden ook bedrijven als Apple en Huawei al op de korrel genomen.

In deze publicatie gaan wij in op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, de relevantie van de uitslag voor de financiële markten en de manier waarop wij hiermee omgaan binnen ons beleggingsbeleid.

1. Verkiezingen

De Amerikanen kiezen op 3 november een nieuwe president. In de Verenigde Staten is het niet zo dat de kandidaat met de meeste stemmen automatisch ook president wordt. Essentieel bij de verkiezingen is het Kiescollege dat bestaat uit 538 kiesmannen. Sommige staten hebben slechts 3 kiesmannen, zoals Alaska en North Dakota. Daartegenover staan grote staten zoals Californië (55 kiesmannen), Texas (38), New York en Florida (beiden 29). Een meerderheid van de stemmen in een bepaalde staat betekent dat de kandidaat ook alle kiesmannen in deze staat wint. Dit is het zogenaamde ‘the winner takes all’ principe.

Aantal kiesmannen per staat

Aantal kiesmannen per staat

bron: www.britannica.com

De kandidaat die de meerderheid krijgt in het Kiescollege wint normaal gesproken de verkiezingen. Zo kon het gebeuren dat bij de laatste verkiezingen, die tussen Hillary Clinton en Donald Trump, Clinton in totaal meer stemmen van alle kiezers kreeg dan Trump: 65,8 miljoen versus 63,0 miljoen. Daarmee won Clinton de zogenaamde ‘popular vote’. Maar omdat Trump de overwinning in een paar belangrijke staten naar zich toetrok, kreeg hij meer kiesmannen achter zich dan Clinton (306 versus 232) waardoor Trump uiteindelijk de ‘electoral vote’ en daarmee de verkiezingen won.
De huidige peilingen wijzen op een overwinning van Biden. De voorsprong is behoorlijk stevig. In termen van ‘electoral votes’ staat Biden duidelijk voor op Trump met 347 tegen 191 (per 23 oktober).

Huidige polls wijzen op overwinning Biden

Huidige polls wijzen op overwinning Biden - Popular Vote
Huidige polls wijzen op overwinning Biden - Electoral Vote

Bron: FiveThirtyEight

Er is een aantal staten die worden gezien als ‘swing states’ of ‘battleground states’: staten waarin het niet op voorhand duidelijk is welke partij wint én die bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke uitslag. Deze staten staan hieronder aangegeven. Dit zullen ook de staten zijn waar op 3 november met extra veel aandacht naar gekeken zal worden. Momenteel is het zo dat Biden volgens de peilingen in de meeste ‘swing states’ voor ligt op Trump (peiling 23 oktober 2020).

Swing states

swing states
swing states

Bron: Real Clear Politics

Echter, het is nog geen gelopen race. Ook bij de verkiezingen in 2016 leken de peilingen tot op het laatste moment te duiden op een overwinning voor de Democraten. Zowel de peilingen op basis van de ‘electoral votes’ als op basis van de ‘popular votes’ duidden toen op een overwinning van Clinton. In totaal zijn in 2016 maar liefst 1.106 peilingen afgenomen waarbij in slechts 71 (!) van de peilingen werd voorspeld dat Trump de verkiezingen zou winnen. De peilingen zijn dus niet altijd betrouwbaar.

Polls 2016 wezen op een overwinning van Clinton

Polls 2016 wezen op een overwinning van Clinton
Polls 2016 wezen op een overwinning van Clinton

Bron: FiveThirtyEight

Ook deze keer is een uitkomst die afwijkt van de brede marktverwachtingen, niet uit te sluiten. Voorspellen is een lastig vak en dat geldt zeker voor deze presidentsverkiezingen. Naast de politieke programma’s en voorkeuren van de kiezers, zullen ook de volgende factoren invloed hebben op de uitslag:

1) Covid-19
De coronacrisis heeft in de Verenigde Staten een grote impact. Met meer dan 8,4 miljoen besmettingen en ruim 223 duizend doden is het land één van de zwaarst getroffen landen. Er is behoorlijk veel kritiek op de aanpak van Trump. Het ontbreken van een eenduidig beleid dat in alle staten werd ingezet, zorgde in het voorjaar voor veel discussie, een forse toename in de besmettingen en dit had impact op de populariteit van Trump. Ook Trumps reactie in het voorjaar dat het coronavirus een hoax was van de Democraten én het recente nieuws dat Trump en zijn vrouw besmet waren met het corona-virus, pakten niet goed uit voor Trumps populariteit.

2) Economie
De impact van de coronacrisis op de economie van de VS is groot. Net als in veel andere landen kreeg de economische groei in het eerste en tweede kwartaal een forse knauw. Veel bedrijven zagen omzetten terugvallen, het vertrouwen bij consumenten en producenten nam af, consumentenbestedingen daalden en de werkloosheid liep duidelijk op. Waar in het 1e kwartaal de economie een krimp liet zien van 5%, bedroeg de krimp in het 2e kwartaal maar liefst 31,7%. Daarnaast zijn er ook indicatoren die wijzen op een herstel. De ISM inkoopmanagersindices (zowel productie als diensten) laten inmiddels weer niveaus zien van boven de 50, wat duidt op economische expansie. Diverse voorspellingen duiden ook op economische groei en winstgroei in 2021 en beleggers zijn per saldo ook positiever. Echter, het feit dat de economie dit jaar in een recessie is beland, is op voorhand geen gunstig teken voor Trump.

Economische groei VS kwartaal-op-kwartaal

Economische groei VS kwartaal-op-kwartaal

3) Stemmen per post
Een ander relevant punt voor de verkiezingsuitslag is het stemmen per post. Door de coronacrisis is niet elke kiezer bereid om voor de presidentsverkiezingen naar een stemlokaal te gaan. Naar verwachting zullen veel stemmen via post worden uitgebracht. Sowieso is een alternatieve vorm van stemmen (vroeg stemmen, stemmen via volmacht, stemmen via post) sterk in opkomst in de afgelopen jaren. Geschat werd dat in 2016 30-40% van de stemmen op een andere manier is uitgebracht dan het gebruikelijke stemmen via het stemhokje op de dag van de verkiezingen. Bij de komende verkiezingen zal dit percentage naar verwachting hoger zijn. De trend dat meer en meer mensen vroeg gaan stemmen of per post stemmen, zette zich in 2018 bij de ‘midterm’ verkiezingen door. De coronacrisis zal deze ontwikkeling een extra impuls geven.

Stemmen per post

Veel Democraten zijn voorstander van stemmen per post. President Trump is tegen het stemmen per post. Hij laat dit duidelijk blijken via de media en het lijkt er sterk op dat hij het stemmen per post wil ontmoedigen wat een vorm is van ‘voter suppression’. Trump wijst keer op keer op frauderisico’s en is bang dat een toename van het stemmen per post voordelig zal uitpakken voor de Democraten. Al maanden zijn er serieuze zorgen over de doorgevoerde kostenbesparingen bij het Amerikaanse postbedrijf. Zo zijn er eerder dit jaar sorteermachines door het postbedrijf buiten werking gesteld wat de capaciteit om post te sorteren negatief beïnvloedt. De vrees bestaat dat door de vele bezuinigingen in combinatie met de forse toename van het stemmen per post niet alle stembriefjes op tijd zijn geteld. De huidige topman van het Amerikaanse postbedrijf, benoemd in mei van dit jaar, is een aanhanger van Trump en is niet genegen om eerder doorgevoerde kostenbesparingen terug te draaien. De Democraten proberen nu wel extra gelden vrij te maken voor het Amerikaanse postbedrijf. Deze discussie is nog niet beslecht maar duidelijk is dat het functioneren van het Amerikaanse postbedrijf een rol zal gaan spelen tijdens de verkiezingen.

4) Sociale onrust
Onder Trump lijken de tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen te zijn vergroot. In de VS zijn vaker protesten en onlusten maar in 2020 is de sociale onrust opgelaaid na de dood van George Floyd. En een paar weken geleden nam de onrust toe door de schietpartijen en onlusten in de Amerikaanse plaats Kenosha. Als de Black Lives Matter beweging het niet-blanke deel van de bevolking een extra stimulans geeft om te stemmen, zal dit in het voordeel van Biden zijn. Er zijn echter ook signalen dat een deel van de Amerikaanse bevolking het harde optreden van Trump om de onlusten tegen te gaan, wél waardeert. Het is vooralsnog onduidelijk hoe de sociale onrust de verkiezingen precies gaat beïnvloeden.

2. Impact financiële markten

De one-million-dollar-question ‘Wat gaan de markten doen als Trump of Biden wint?’ is een vraag die velen proberen te beantwoorden. Als we de historie analyseren, valt een aantal zaken op.

Verkiezingsjaren leveren veelal een positief rendement op

Onderzoek van Dimensional toont aan dat de meeste jaren waarin de verkiezingen plaats vonden een positief rendement opleverden voor aandelenmarkten. In de onderzochte periode van 1928 – 2016 waren er slechts 4 verkiezingsjaren met een negatief aandelenrendement. Hoe zit het dan met de tussenliggende jaren? Uit onderzoek blijkt dat jaar 3 van de termijn van een president veelal het beste beursjaar is. Daarna volgen jaar 4, jaar 2 en jaar 1. De eerste twee jaren laten gemiddeld genomen dus de laagste aandelenrendementen zien. Ook blijkt uit onderzoek dat de volatiliteit van de aandelenmarkten in verkiezingsjaren meestal hoger is dan in jaren waarin er geen verkiezingen zijn.

Rendementen S&P 500 in verkiezingsjaren

Verkiezingsjaar Rendement S&P 500 Kandidaten
1928 43.6% Hoover vs. Smith
1932 -8.2% Roosevelt vs. Hoover
1936 33.9% Roosevelt vs. Landon
1940 -9.8% Roosevelt vs. Willkie
1944 19.7% Roosevelt vs. Dewey
1948 5.5% Truman vs. Dewey
1952 18.4% Eisenhower vs. Stevenson
1956 6.6% Eisenhower vs. Stevenson
1960 0.50% Kennedy vs. Nixon
1964 16.5% Johnson vs. Goldwater
1968 11.1% Nixon vs. Humphrey
1972 19.0% Nixon vs. McGovern
1976 23.8% Carter vs. Ford
1980 32.4% Reagan vs. Carter
1984 6.3% Reagan vs. Mondale
1988 16.8% Bush vs. Dukakis
1992 7.6% Clinton vs. Bush
1996 23.0% Clinton vs. Dole
2000 -9.1% Bush vs. Gore
2004 10.9% Bush vs. Kerry
2008 -37.0% Obama vs. McCain
2012 16.0% Obama vs. Romney
2016 12.0% Trump vs. Clinton

Bron: 2019 Dimensional Funds Matrix Report

Aandelenmarkten niet gebaat bij verschuiving van de macht

Als we de rendementen van de S&P 500 analyseren over de periode van 1926 – 2020 kunnen we een aantal interessante constateringen vaststellen. In de verkiezingsjaren waarin er sprake is van een verschuiving van de macht (Democratische president die een Republikeinse president opvolgde of vice versa), ligt het gemiddeld rendement op de aandelenmarkten onder het gemiddelde: 5,1% versus 11,3%.

Gemiddeld rendement S&P 500 in jaren van presidentsverkiezing

Gemiddeld rendement S&P 500 in jaren van presidentsverkiezing
Gemiddeld rendement S&P 500 in jaren van presidentsverkiezing

In jaren waarin de leidende partij de macht behield, was het rendement op de aandelenmarkten bovengemiddeld: 16% versus 11,3%. Ook blijkt uit de studie dat het gemiddelde rendement van de S&P 500 in het jaar waarin een Republikeinse president werd gekozen (15,2%) hoger was dan het gemiddelde jaarrendement voor de S&P 500 indien een Democratische president werd gekozen (7,6%). Indien een Democratische president wordt gekozen, vrezen beleggers dat er voor aandelenbeleggers impopulaire maatregelen worden getroffen wat druk zet op de aandelenkoersen.

Gemiddeld aandelenrendement onder Democratische president hoger

De aanname dat financiële markten een voorkeur hebben voor een Republikeinse president in plaats van een Democratische president wordt niet bevestigd door de feiten. Als we de historische rendementen van de S&P 500 analyseren blijken aandelenbeleggers onder een Democratische president  beter af te zijn dan onder een Republikeinse president. In onderstaande grafieken is dit ook duidelijk waarneembaar.

Gemiddeld rendement S&P 500 gedurende termijn Democratische of Republikeinse president (1926-2020)

Gemiddeld rendement S&P 500 gedurende termijn Democratische of Republikeinse president (1926-2020)
Rendement S&P 500 gedurende termijn Democratische of Republikeinse president (1926 - 2020)

Verwachte reactie financiële markten

Hoe de financiële markten zullen reageren, is niet te voorspellen. Ook indien we een juiste inschatting maken wie van de twee kandidaten de president wordt, dan nog zijn tal van andere factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

 1. De nieuwe samenstelling van het Congres zal van belang zijn voor de politieke ontwikkelingen in de komende jaren. Behouden de Democraten hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat? Of wordt het een zogenaamde ‘Blue Wave’ of ‘Red Wave’ waarbij de Democraten of de Republikeinen de absolute macht krijgen in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat? De verdeling van de macht in het Congres zal ook een stempel gaan drukken op de Amerikaanse politiek in de komende jaren.
 2. Er is een kans dat het op 4 november nog niet duidelijk is wie van de kandidaten de verkiezingen heeft gewonnen. Aangezien een behoorlijk aantal mensen via de post hun stemformulier zullen opsturen, kan het langer duren voordat duidelijk is wie de overwinning mag opeisen. Dit betekent ook dat er de nodige volatiliteit op de financiële markten kan optreden tussen de verkiezingsdag en het moment waarop de uitslag bekend is.
 3. Het is niet ondenkbaar dat Trump de verkiezingsuitslag niet zal accepteren, mocht Biden de verkiezingen winnen. Trump heeft in een interview eind september aangegeven dat hij niet van plan is om de macht zo maar over te dragen, mocht Biden winnen. Er wordt rekening mee gehouden dat Trump de verkiezingsuitslag juridisch gaat aanvechten, mocht hij verliezen. Een gang naar het Hooggerechtshof is dus niet uit te sluiten en dat zal op de financiële markten wellicht ook voor onrust zorgen.

Zoals altijd het geval is, zijn financiële markten onderhevig aan diverse factoren zoals de winstontwikkeling van bedrijven, het beleid van centrale banken, de actieve houding van overheden wereldwijd, de ontwikkelingen rondom het coronavirus, geopolitieke ontwikkelingen en de risicoperceptie van beleggers. De verkiezingen in de Verenigde Staten zullen op korte termijn wellicht wat onrust veroorzaken maar op lange termijn zijn de eerder genoemde ‘drivers’ van belang voor de richting van de aandelenmarkten.

Na de eerste golf van coronabesmettingen en de impact daarvan op de economie, heeft zich een V-vormig herstel ingezet. Aandelenmarkten zijn hier op vooruit gelopen en hebben sinds de dieptepunten in maart 2020 goede presentaties neergezet. De vraag is nu hoe de komende jaren eruit zullen zien. Onze verwachting is dat het economisch herstel zich door zal zetten. Het vinden en distribueren van een vaccin tegen Covid-19 is hierbij een belangrijke assumptie. Dit herstel heeft een K-vormig karakter: sommige sectoren en bedrijven profiteren van de huidige ontwikkelingen en sommige sectoren en bedrijven hebben het bijzonder lastig. Een goede selectie van bedrijven is daarom cruciaal bij het samenstellen van aandelenportefeuilles.

Mogelijke verkiezingsuitslagen en verwacht beleid

President Huis van Afgevaardigden Senaat Kans
Biden (a) Democraten Democraten Groot
Biden (b) Democraten Republikeinen Redelijk
Biden Republikeinen Republikeinen Laag
Trump (c) Democraten Republikeinen Redelijk
Trump Democraten Democraten Laag
Trump Republikeinen Republikeinen Laag

Momenteel wijzen de peilingen op een overwinning van Biden. Ook voor het Huis van Afgevaardigden en Senaat wijzen de peilingen momenteel op een overwinning van de Democraten. De meest waarschijnlijke uitkomsten zijn:

 • Biden wordt gekozen en de Democraten krijgen een meerderheid in zowel het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat. Dit wordt ook wel de Blue Wave genoemd. In deze situatie is het voor de Democraten relatief gemakkelijk om hun beleidsplannen uit te voeren en om wetten door het Huis van Afgevaardigden en de Senaat te laten goedkeuren.
 • Biden wordt gekozen en de Democraten krijgen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden maar niet in de Senaat. In dit geval zal er onderhandeld moeten worden tussen Democraten en Republikeinen om wetten zowel door het Huis van Afgevaardigden of door de Senaat te laten goedkeuren. Tevens kan Biden het instrument van een presidentiële decreet gebruiken waarbij het Congres feitelijk buiten spel wordt gezet.
 • Trump wordt herkozen waarbij de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krijgen en de Republikeinen de meerderheid in de Senaat. Ook in dit geval zal er onderhandeld moeten worden tussen Democraten en Republikeinen om wetten zowel door het Huis van Afgevaardigden of door de Senaat te laten goedkeuren. En net als in de afgelopen jaren zal Trump in dit geval ongetwijfeld ook gebruik maken van presidentiële decreten om zijn plannen uit te voeren.

De politieke agenda’s van de Democraten en Republikeinen zijn op diverse punten verschillend, maar op een aantal punten lijken ze ook op elkaar.

De politieke agenda’s

  Biden Trump
Covid-19 Wil landelijk testbeleid invoeren, verplichting dragen mondkapjes, meer nadruk op ontwikkeling van werkend vaccin maar veiligheid en kwaliteit staan voorop. Testen wel beschikbaar maar niet landelijk verplicht, geen verplichting mondkapjes, druk op snelle marktintroductie werkend vaccin.
Economie Focus op Amerikaanse belangen, wil Fed onafhankelijk laten opereren, evaluatie van invoerheffingen op Chinese producten, wel blijvend druk houden op China, staat positief tegenover Trans-Pacific handelsverdrag. Focus op Amerikaanse belangen ('America First'), houdt politieke druk op de Fed, continuatie handelsoorlog met China, wil VS niet laten deelnemen aan Trans-Pacific handelsverdrag.
Buitenlands beleid Wil relatie met NAVO herstellen, staat open voor hernieuwde gesprekken met Iran, kritische houding tegenover China. Blijft kritisch op relatie met NAVO, wil geen gesprekken met Iran, harde lijn ten aanzien van China.
Belastingen Wil door Trump in 2017 doorgevoerde belastingverlagingen aanpassen; hogere vermogensbelastingen en hogere belastingen voor bedrijven. In 2017 doorgevoerde belastingverlagingen in stand houden, geen verhoging vermogensbelastingen en belasting voor bedrijven.
Milieu Wil klimaatverandering aanpakken, de VS weer laten aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, ziet actieve rol overheid om CO2 uitstoot terug te dringen, is tegen nieuwe olie- en gasboringen in natuurgebieden. Geen concreet plan voor klimaatverandering, wil zich niet meer commiteren aan het klimaatakkoord van Parijs, ziet geen rol voor overheid om CO2 terug te dringen, staat open voor nieuwe olie- en gasboringen, ook in natuurgebieden.
Gezondheidszorg Steunt Affordable Care Act (door Obama in leven geroepen), wil toegankelijke gezondheidszorg, wil VS weer laten aansluiten bij Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Wil Affordable Care Act vervangen door nieuwe wet (nog onduidelijk); wil VS niet meer onderdeel laten uitmaken van WHO.

Mocht Biden winnen dan is het aannemelijk dat hij op een aantal punten het beleid van zijn voorganger zal gaan wijzigen:

 • Naar verwachting zullen rijke Amerikanen en bedrijven meer belasting gaan betalen;
 • Het beleid ten aanzien van de gezondheidszorg zal worden gewijzigd aangezien Biden voor een toegankelijke gezondheidszorg is;
 • De (handels)relaties met een aantal landen en instellingen zal worden hersteld;
 • Op het gebied van infrastructuur, schone energie, duurzaamheid, educatie en gezondheidszorg zullen investeringen gedaan worden;
 • Wet- en regelgeving voor banken en verzekeraars en vervuilende industrieën zal worden aangescherpt.

Naar verwachting zal bij een herverkiezing van Trump het beleid min of meer worden gecontinueerd:

 • Er komen geen belastingverhogingen;
 • Trump is geen voorstander van de door Obama ingezette veranderingen in de gezondheidszorg (wat hij wel wil veranderen is nog onduidelijk);
 • Sectoren als energie, banken en verzekeraars, defensie zullen buiten schot blijven;
 • De polarisatie in de Verenigde Staten zal naar verwachting niet minder worden;
 • Het is de vraag in hoeverre de (handels)relaties met bepaalde landen en instellingen zich zullen ontwikkelen aangezien deze in de afgelopen 4 jaar duidelijk zijn verslechterd.

Op korte termijn reageren beurzen meestal positiever op een overwinning van een Republikeinse kandidaat dan bij een Democratische kandidaat. Maar dit zegt niets over het lange termijn beeld. De verkiezingsuitslag zal invloed hebben op de beursontwikkelingen, maar er moet dus ook nadrukkelijk rekening worden gehouden met andere factoren om iets te kunnen zeggen over het verwachte toekomstige beleid dat zal worden gevoerd. Wij denken dat de initiële marktreactie op de aandelenmarkten bij een verkiezing van Trump licht positief zal zijn omdat de kans op belastingverhogingen dan gering is. Indien Biden wordt gekozen denken we dat de aandelenmarkten in eerste instantie negatief zullen reageren omdat de markten met name reageren op verwacht belastingverhogingen.

Voor het lange termijn beeld denken wij dat Biden een betere kandidaat is dan Trump. Biden is voorspelbaarder in zijn beleid, naar verwachting zal Biden zorgen voor een herstel van de (handels) relaties met een aantal landen en instellingen, het is ook in het belang van de VS dat er een duidelijk klimaatbeleid wordt gevoerd en Biden zal als presidentskandidaat eerder wat doen aan de toegenomen polarisatie in de samenleving dan Trump. Met Trump als president is er een grote kans op een voortzetting van zijn huidige beleid dat wordt gedomineerd door onvoorspelbaar gedrag, een sterke focus op de eigen belangen ‘America First’, polarisatie binnen de samenleving en geen aandacht voor belangrijke vraagstukken op het gebied van klimaat en gezondheidszorg.

Sectoren

Mocht Biden worden gekozen, dan zullen bedrijven op het gebied van ‘new energy’ (wind- en zonne-energie) naar verwachting profiteren. Ook zullen bedrijven die actief zijn op het gebied van infrastructuur profiteren van Bidens plannen om fors te investeren in infrastructurele projecten (bruggen, wegen, elektriciteit, water). Op het gebied van buitenlands beleid, zal Biden naar verwachting diplomatieker opereren dan Trump wat bedrijven die afhankelijk zijn van buitenlandse handel, maar ook de technologiebedrijven die afhankelijk zijn van de Chinese markt of van Chinese toeleveranciers. Sectoren die het wellicht lastiger zullen krijgen, zijn de grote ‘oil majors’ waar fossiele energie nog steeds belangrijk is, industriële bedrijven die te maken krijgen met strengere klimaatwetgeving en banken die te maken krijgen met een strenger toezichtregime.

Mocht Trump worden herkozen dan zullen, net als bij Biden het geval is, ook bedrijven die actief zijn op het gebied van infrastructuur profiteren van Trumps plannen om te investeren in infrastructurele projecten (wegen, bruggen, transport, 5G netwerken). Naar verwachting zal Trump de ‘oil majors’ met rust laten omdat niet wordt verwacht dat er strengere klimaatwetgeving komt. Ook zullen de banken met rust worden gelaten. En bedrijven die afhankelijk zijn van de consument zullen profiteren van het gunstige belastingregime.

Wij nemen geen uitgesproken positie in op de overwinning van één van de kandidaten, simpelweg omdat het uitermate lastig is om de uitkomst goed te voorspellen, laat staan de impact daarvan. Wel is het zo dat de voortekenen voor Trump vooralsnog niet gunstig zijn. Hij staat niet alleen achter in de peilingen. Maar ook zijn de economische recessie en de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet in zijn voordeel. Rondom de verkiezingen houden we rekening met een toename van de beweeglijkheid van aandelenkoersen. Vooralsnog blijven wij bij ons beleid om Aandelen neutraal te wegen, Obligaties te onderwegen en Liquiditeiten te overwegen.